Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
w serwisie DentoLista.pl dla użytkowników profesjonalnych

1. Usługodawca – GMK Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (44-240), ul. Wodzisławska 231, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejestrowy w Gliwicach, Wydział V Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000858991, NIP: 6511737259, REGON: 386987330.
2. Serwis – platforma informacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet, utworzona przez Usługodawcę, dostępna w domenie internetowej www.dentolista.pl, przeznaczona do zamieszczania informacji o osobach oraz podmiotach medycznych świadczących działalność leczniczą-dentystyczną.
3. Regulamin – niniejszy „Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w serwisie www.dentolista.pl dla użytkowników profesjonalnych”, stanowiący integralną część Umowy.
4. Klient – osoba fizyczna – pacjent bądź potencjalny pacjent korzystający z Serwisu celem uzyskania informacji o Użytkownikach Profesjonalnych.
5. Użytkownik Profesjonalny – podmiot profesjonalny korzystający z Serwisu, spełniający poniższe warunki:
a) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie indywidualnej bądź w ramach spółki, posiadająca uprawnienia lekarza dentysty przyznane zgodnie z Ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, udzielająca świadczeń zdrowotnych w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, która zawarła z Usługodawcą Umowę, lub:
b) inny podmiot niebędący osobą fizyczną udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie usług dentystycznych, w tym osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zatrudniający na jakiejkolwiek podstawie osobę bądź osoby posiadające uprawnienia lekarza dentysty, który zawarł z Usługodawcą Umowę.
6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie korzystania z Serwisu, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem Profesjonalnym na podstawie Regulaminu. Umowa zostaje zawarta w momencie kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
7. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w sposób opisany w Regulaminie.
8. Profil – zbiór danych na temat Użytkownika Profesjonalnego oraz ewentualnie również osób podlegających Użytkownikowi Profesjonalnemu/zatrudnionych przez Użytkownika Profesjonalnego, zamieszczony w Serwisie w związku z zawarciem Umowy, przeznaczony i widoczny dla Klienta.
9. Hasło – ciąg znaków wykorzystywany do uwierzytelnienia Użytkownika w Systemie zgłoszeń, składający się z co najmniej 8 małych znaków.
10. Login – indywidualna nazwa przyporządkowana Użytkownikowi Profesjonalnemu, identyfikującą go  w System zgłoszeń, będąca adresem e-mail Użytkownika Profesjonalnego podanym przy Rejestracji.
11. Rejestracja – utworzenie przez Usługodawcę na podstawie Umowy Profilu Użytkownika Profesjonalnego w Serwisie.
12. Cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Profesjonalnego i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
13. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty – ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
14. Ustawa o działalności leczniczej – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
16. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
18. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika Profesjonalnego, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Postanowienia ogólne
§2 Regulamin wydany jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę.
2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie osobie zainteresowanej zawarciem Umowy w wersji elektronicznej poprzez przesłanie go przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez przy Rejestracji. Regulamin udostępniany jest w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się osoba zainteresowana zawarciem Umowy/Użytkownik Profesjonalny.
3. Korzystanie z Usług uwarunkowane jest wcześniejszym zapoznaniem się z treścią Regulaminu, a także zaakceptowaniem jego treści.
4. Każdy Użytkownik Profesjonalny zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili zawarcia Umowy.

Przedmiot regulacji
§3 1. Regulamin określa:
a) rodzaje, zasady i warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę w Serwisie, polegających na publikowaniu informacji o Użytkownikach Profesjonalnych i udostępnianiu tych informacji dla Klientów;
b) warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług;
c) tryb postępowania reklamacyjnego;
d) wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług
e) informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika Profesjonalnego;
f) zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rodzaje i Zakres Usług
§4 1. Usługodawca świadczy na podstawie Umowy Usługę dostępu do Serwisu, zapewniającą Użytkownikowi Profesjonalnemu zamieszczenie przez Usługodawcę na Profilu w Serwisie następujących informacji o Użytkowniku Profesjonalnym oraz ewentualnie o osobach podlegających Użytkownikowi Profesjonalnemu zatrudnionych przez Użytkownika Profesjonalnego, które będą widoczne dla Klientów:
a) imię i nazwisko,
b) nazwa gabinetu, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne;
c) rodzaj wykonywanej praktyki zawodowej,
d) rodzaje świadczonych usług – udzielanych świadczeń zdrowotnych,
e) miejsce, dni i godziny przyjęć,
f) zdjęcie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych/gabinetu, w którym świadczenia te są udzielane/logotypu gabinetu,
g) adres strony www,
h) adres poczty elektronicznej,
i) link do profilu w portalu https://www.facebook.com/,
j) nr telefonu;
k) Lokalizacja gabinetu na mapie Google.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wprowadzenia do Serwisu określonych informacji podawanych przez Użytkownika Profesjonalnego w przypadku stwierdzenia, że informacje te są nieaktualne, sprzeczne z prawdą, bądź naruszają prawa osób trzecich. Usługodawca ma prawo do usunięcia takich informacji z Serwisu w każdym czasie po ich wprowadzeniu w sytuacji późniejszego stwierdzenia, że są one nieaktualne, sprzeczne z prawdą, bądź naruszają prawa osób trzecich.

Warunki świadczenia Usług, prawa i obowiązki Użytkownika Profesjonalnego
§5 1. Usługi opisane w Regulaminie mogą być świadczone wyłącznie na rzecz Użytkowników Profesjonalnych. Przed zawarciem Umowy Usługodawca ma prawo do weryfikacji uprawnienia Użytkownika Profesjonalnego do wykonywania zawodu lekarza dentysty i udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie usług dentystycznych. W tym celu Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika Profesjonalnego o podanie jego numeru prawa wykonywania zawodu lub numeru prawa wykonywania zawodu osoby podlegającej Użytkownikowi Profesjonalnemu/zatrudnionej przez Użytkownika Profesjonalnego , której dane mają być widoczne na Profilu.
2. Użytkownik Profesjonalny ma prawo do jednego Profilu w Serwisie dla jednej gabinetu prowadzonego w określonej lokalizacji. W przypadku prowadzenia przez Użytkownika działalności w kilku lokalizacjach, dla każdej lokalizacji, która ma zostać zamieszczona w Serwisie należy założyć odrębny Profil w Serwisie.
3. Użytkownik Profesjonalny zobowiązany jest do:
a) korzystania z Serwisu zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu wyłącznie w celu, do którego służy Serwis, tj. do informowania o prowadzonej działalności leczniczej w zakresie usług dentystycznych,
b) podawania wyłącznie zgodnych z prawdą informacji o sobie oraz o osobach mu podlegających/osobach zatrudnionych przez niego posiadających uprawnienia lekarza dentysty i udzielających świadczeń zdrowotnych, których dane mają być widoczne na Profilu.
c) zamieszczania wyłącznie swoich zdjęć, zdjęć swojego gabinetu bądź swojego logotypu, jak również ewentualnie zdjęć osób mu podlegających/osób zatrudnionych przez niego, posiadających uprawnienia lekarza dentysty i udzielających świadczeń zdrowotnych, pod warunkiem dysponowania w tym zakresie odpowiednimi zgodami udzielonymi przez te osoby na rozpowszechnianie ich wizerunków. Użytkownik Profesjonalny zwalnia Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego naruszenia praw do wizerunku tych osób w związku z publikacją ich wizerunków w Serwisie oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, strat i utraconych korzyści poniesionych przez Usługodawcę w przypadku naruszenia tych praw do wizerunku. § 9 ust. 7 Regulaminu stosuje się.
4. Użytkownik Profesjonalny zamieszczając swoje zdjęcie w Serwisie udziela Usługodawcy zgody na rozpowszechnianie i publikację swojego wizerunku. Zamieszczając zdjęcia osób mu podlegających/osób zatrudnionych przez niego, których dane mają być widoczne na Profilu, Użytkownik Profesjonalny wyraża zgodę na ich rozpowszechnianie oraz publikację w Serwisie i zapewnia, że dysponuje stosownymi zgodami na takie rozpowszechnianie i publikację od osób uwidocznionych na tych zdjęciach. Wszelkie zgody w powyższym przedmiocie pozostają skuteczne również po zakończeniu świadczenia Usługi.
5. Zawierając Umowę Użytkownik Profesjonalny oświadcza, że:
a) przysługują mu pełne prawa do podawanych Usługodawcy informacji, oraz że informacje, które będą opublikowane na Profilu w Serwisie nie naruszają i nie będą naruszały praw osób trzecich,
b) przysługują mu prawa autorskie bądź licencje do zdjęć i logotypów przekazywanych Usługodawcy oraz że te zdjęcia i logotypy nie są i nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich,
c) dysponuje wszelkimi zgodami osób mu podlegających/osób zatrudnionych przez niego, których dane mają być widoczne na Profilu na rozpowszechnianie i publikację ich wizerunków.
6. Wraz z przekazaniem Usługodawcy zdjęcia bądź logotypu na potrzeby zamieszczenia w Serwisie, Użytkownik Profesjonalny udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z tego zdjęcia bądź logotypu przez czas nieoznaczony, na terytorium całego świata, na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci komputerowej, baz danych, na strony www i na serwery należące do Usługodawcy,
b) zwielokrotnianie techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i analogową,
c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do zdjęcia lub logotypu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie za pośrednictwem Internetu,
d) wykorzystanie zdjęcia lub logotypu na potrzeby marketingowe w związku z promowaniem działalności Usługodawcy i funkcjonowania Serwisu,
7. Wraz z przekazaniem Usługodawcy zdjęcia bądź logotypu na potrzeby zamieszczenia w Serwisie, Użytkownik Profesjonalny przenosi nieodpłatnie na Usługodawcę własność egzemplarza takiego zdjęcia bądź logotypu.
8. Licencja, o której mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu obowiązuje również po zakończeniu świadczenia Usługi.
9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika Profesjonalnego treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym i sprzecznym z rzeczywistością.

Wymagania techniczne dla Serwisu
§6 1. Celem korzystania z Serwisu konieczny jest dostęp do sieci Internet i jednej z następujących przeglądarek internetowych:
a) Google Chrome 86.0.. lub wyższa
b) Firefox 82.0 lub wyższa;
c) Safari 14.0. lub wyższa;
d) Opera 72.0 lub wyższa
e) Microsoft Edge 86.0 lub wyższa.
2. Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę JavaScript.
3. Do poprawnego funkcjonowania Serwis wymaga ciasteczek sesyjnych (Cookies).
4. Transmisja danych w Serwisie jest szyfrowana (https).

Warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
§7 1. Regulamin stanowi integralną cześć zawieranej przez Użytkownika Profesjonalnego Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi na stronie internetowej www.dentolista.pl i potwierdzenie woli zawarcia Umowy w formie elektronicznej jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczeniu tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
2. Zawarcie Umowy następuje przy zachowaniu następującej procedury Rejestracji:
a) wypełnienie i zatwierdzenie wstępnego formularza zamieszczonego na stronie https://www.dentolista.pl/rejestracja poprzez podanie w nim następujących danych: imię, nazwisko/nazwa podmiotu, e-mail, nr telefonu,
b) kliknięcie na link weryfikacyjny, który przesyłany jest przez Usługodawcę po wypełnieniu i zatwierdzeniu przez osobę zainteresowaną zawarciem Umowy wstępnego formularza, o którym mowa pod lit. a), na podany w tym formularzu adres e-mail osoby zainteresowanej zawarciem Umowy. Wraz z linkiem weryfikacyjnym osoba zainteresowana zawarciem Umowy otrzymuje na tym etapie na podany przez siebie adres e-mail Regulamin oraz adres, pod którym dostępny jest „Cennik świadczenia usług drogą elektroniczną www.dentolista.pl”. Link weryfikacyjny aktywny jest przez 3 dni od jego wysłania na adres e-mail podany w formularzu. W przypadku braku kliknięcia w ten link w powyższym terminie, procedura Rejestracji zostaje anulowana, o czym osoba zainteresowana zawarciem Umowy powiadamiana jest w odrębnej wiadomości e-mail. Osoba ta zostaje również poinformowana w formie wiadomości e-mail o możliwości ponownej Rejestracji,
c) wypełnienie i zatwierdzenie formularza szczegółowego, dostępnego po kliknięciu na link weryfikacyjny, o którym mowa pod lit. b), poprzez podanie w tym formularzu danych Użytkownika Profesjonalnego do fakturowania, wszystkich danych, zdjęć i logotypów dotyczących Użytkownika Profesjonalnego i ewentualnie osób mu podlegających/przez niego zatrudnionych, które mają być widoczne na Profilu, jak również wskazanie wybranego pakietu Usług. Osoba zainteresowana zawarciem Umowy sama wybiera zakres danych, jaki ma być widoczne na Profilu.. Warunkiem zawarcia Umowy jest:
i. prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie formularza szczegółowego,
ii. zaakceptowanie Regulaminu,
iii. zaakceptowanie „Cennika świadczenia usług drogą elektroniczną www.dentolista.pl”,
iv. podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu do kontaktów ze strony Usługodawcy w sprawach dotyczących Umowy i działania Serwisu;
v. Wyrażenie zgody na doręczenia faktur VAT w formie elektronicznej, bez podpisu Usługodawcy, na podany przy Rejestracji adres e-mail.

Po zaznaczeniu pól obejmujących powyższe zgody osoba zainteresowana zawarciem
Umowy uzyskuje możliwość kliknięcia w przycisk: „Zgadzam się na zawarcie Umowy z
obowiązkiem zapłaty za Usługę”.
Osoba zainteresowana zawarciem Umowy może również wyrazić zgodę na
otrzymywanie na podany przez siebie przy Rejestracji adres e-mail informacji
handlowych oraz na wysyłkę newslettera. Zgoda ta nie jest wymagana do zawarcia
Umowy.

d) zawarcie Umowy następuje z momentem kliknięcia w przycisk „Zgadzam się na zawarcie Umowy z obowiązkiem zapłaty za Usługę”. Użytkownik Profesjonalny otrzymuje potwierdzenie zawarcia Umowy w formie wiadomości e-mail przesłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przy Rejestracji,
e) po zawarciu Umowy Usługodawca wysyła, w terminie 3 od dokonania Rejestracji, fakturę VAT proforma z terminem płatności 7 dni.
f) po opłaceniu faktury VAT proforma Usługodawca weryfikuje poprawność danych podanych przez Użytkownika Profesjonalnego i wystawia fakturę VAT.
g) W sytuacji stwierdzenia poprawności danych podanych przez Użytkownika Profesjonalnego podczas rejestracji, Usługodawca publikuje dane w Serwisie..
h) W sytuacji stwierdzenia niepoprawności danych, Usługodawca wysyła do Użytkownika Profesjonalnego, w terminie 2 dni roboczych od zawarcia Umowy, wiadomość e-mail z taką informacją oraz prośbą o ich poprawienie w przesłanym w tej wiadomości formularzu lub linkiem do formularza zmiany danych w Serwisie . W przypadku gdy wprowadzone przez Użytkownika Profesjonalnego dane nie będą nadawały się do poprawy, bądź gdy dane nie zostaną poprawione w terminie 14 dni od otrzymania od Usługodawcy prośby w tym przedmiocie, zostaną one usunięte z Serwisu, o czym Użytkownik Profesjonalny zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail. W takim przypadku Usługodawca dokonana zwrotu kwoty uiszczonej tytułem zapłaty za Usługę.
3. Usługa zostaje aktywowana z momentem zaksięgowania wpłaty za Usługę na rachunku bankowym Usługodawcy. W terminie dwóch dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, Usługodawca uruchamia w Serwisie Profil zdanymi podanymi przez Użytkownika Profesjonalnego w trakcie Rejestracji lub wysyła do Użytkownika Profesjonalnego informację o niepoprawności danych, o której mowa w § 7 ust.2 lit. h)..
4. Czas świadczenia Usługi określany jest poprzez wybór przez Użytkownika Profesjonalnego pakietu Usług. Umowa zawierana jest na czas oznaczony.
5. Użytkownik Profesjonalny może wybrać jeden z następujących pakietów Usług:
a) pakiet 3 miesięczny;
b) pakiet 6 miesięczny
c) pakiet 12 miesięczny.
6. Jeżeli Użytkownik Profesjonalny nie poinformuje Usługodawcy w formie oświadczenia przesłanego na adres e-mail: pomoc@dentolista.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy, o chęci zakończenia korzystania z Usługi na co najmniej 1 pełny miesiąc kalendarzowy przed zakończeniem wybranego przy zawieraniu Umowy pakietu, wówczas Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny, analogiczny okres odpowiadający pakietowi wybranemu przy zawieraniu Umowy. Faktury VAT za kolejne okresy obowiązywania Umowy wystawiane są w terminie 3 dni roboczych od rozpoczęcia tych kolejnych okresów, z terminem płatności 10 dni od otrzymania przez Użytkownika Profesjonalnego faktury VAT na swój adres e-mail.
7. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:
a) rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Użytkownika Profesjonalnego, w tym w szczególności w przypadku podawania przez Użytkownika Profesjonalnego nieprawdziwych informacji o osobie bądź o osobach podlegających Użytkownikowi Profesjonalnemu/zatrudnionych przez Użytkownika Profesjonalnego, zamieszczenia zdjęć osób mu podlegających/osób zatrudnionych przez niego bez ich zgody na publikację i rozpowszechnianie wizerunku, a także w przypadku zamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym oraz treści, które należą do osób trzecich;
b) utraty przez Użytkownika Profesjonalnego – w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub wszystkich osób świadczących usługi stomatologiczne – w przypadku pozostałych podmiotów, prawa do wykonywania zawodu lekarza dentysty bądź zawieszenia prawa do wykonywania tego zawodu. W przypadku Użytkowników Profesjonalnych niebędących osobami fizycznymi dotyczy to utraty bądź zawieszenia prawa takiego podmiotu do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie usług dentystycznych.

W przypadku rozwiązania przez Usługodawcę Umowy w powyższym trybie Użytkownikowi Profesjonalnemu nie przysługuje żaden zwrot opłaty uiszczonej za niewykorzystany okres korzystania z Serwisu.
8. W przypadku zaistnienia po stronie Użytkownika Profesjonalnego opóźnienia w płatności za Usługę, widoczność danych gabinetu/placówki tego Użytkownika Profesjonalnego w portalu zostanie wyłączona,. Widoczność wprowadzonych do Serwisu danych zostanie aktywowana w ciągu dwóch dni roboczych po zaksięgowaniu płatności za Usługę wpłynęła na rachunku bankowym Usługodawcy.
9. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym przez Usługodawcę powinno zostać złożone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
10. Usługodawca będzie uprawniony do zawieszenia świadczenia Usługi w sytuacji modyfikacji, modernizacji lub aktualizacji Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika Profesjonalnego z odpowiednim, co najmniej 48 h wyprzedzeniem o planowanych pracach w powyższym zakresie. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne niedogodności i szkody powstałe po stronie Użytkownika Profesjonalnego w związku z zawieszeniem świadczenia Usługi w takim przypadku.
11. Po wygaśnięciu umowy, niezależnie od sposobu i przyczyn jej wygaśnięcia, wszelkie dane Użytkownika Profesjonalnego są usuwane z portalu przez Usługodawcę.

Koszty związane z użytkowaniem Serwisu
§8 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika Profesjonalnego jest odpłatne.
2. Wysokość opłaty za korzystanie z Serwisu uzależniona jest od wybranego przez Użytkownika Profesjonalnego pakietu Usług. Wybór pakietu Usług dokonywany jest przy zawieraniu Umowy – w trakcie Rejestracji. Opłaty za poszczególne pakiety Usług określone są w „Cenniku świadczenia usług drogą elektroniczną www.dentolista.pl”, dostępnym pod adresem: https://dentolista.pl/cennik.

Zasady odpowiedzialności
§9 1. Usługodawca jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowości działania Serwisu.
2. Usługodawca nie odpowiada za brak działania bądź nienależyte działanie Serwisu spowodowane awarią lub niewłaściwym stanem łączy internetowych bądź sprzętu komputerowego, na którym Użytkownik Profesjonalny korzysta z Serwisu.
3. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za ewentualne wady fizyczne i prawne Serwisu.
4. Niezależnie od powyższego, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do łącznej kwoty, którą Usługodawca otrzymał od Użytkownika Profesjonalnego tytułem opłat za korzystanie z Serwisu w okresie 12 miesięcy poprzedzających moment zaistnienia po jego stronie szkody, spowodowanej niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań przez Usługodawcę. Ponadto, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkodę spowodowaną niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań na skutek winy umyślnej Usługodawcy.
5. Odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje ewentualnych utraconych korzyści Użytkownika Profesjonalnego.
6. Użytkownik Profesjonalny ponosi pełną odpowiedzialność za treść oraz formę informacji przekazanych przez siebie Usługodawcy celem zamieszczenia w Serwisie.
7. W przypadku wystąpienia przeciwko Usługodawcy z roszczeniami przez podmiot trzeci w związku z naruszeniem praw tego podmiotu przez opublikowanie informacji, zdjęć lub logotypów w Serwisie, w tym w związku z naruszeniem praw autorskich do tych materiałów bądź innych praw na dobrach niematerialnych, Użytkownik Profesjonalny będzie zobowiązany do zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności w każdym z takich przypadków, a jeżeli podmiot trzeci wystąpił z roszczeniami przeciwko Usługodawcy do sądu lub innego organu, do wstąpienia do toczącego się procesu po stronie Usługodawcy oraz do zwrotu wszelkich poniesionych przez Usługodawcę w związku z taką sytuacją kosztów, w tym kosztów zastępstwa procesowego, jak również do naprawienia zaistniałej po stronie Usługodawcy szkody w pełnej wysokości.
8. W sytuacji braku działania Serwisu z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy przez więcej niż łącznie 1 tydzień w ciągu całego okresu obowiązywania Umowy, Umowa ulega przedłużeniu o ten czas braku działania Serwisu, bez obowiązku dodatkowej zapłaty przez Użytkownika Profesjonalnego.
9. W zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w § 13, Usługodawca odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych, które RODO nakłada bezpośrednio na przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Użytkownika Profesjonalnego lub wbrew tym instrukcjom oraz za szkody spowodowane zastosowaniem niewłaściwych lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

Tryb postępowania reklamacyjnego
§10 1. Użytkownik Profesjonalny ma uprawnienie do składania reklamacji i zgłoszeń co do działania Serwisu w związku ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę.
2. Reklamacja bądź zgłoszenie powinny być złożone w terminie maksymalnie 14 dni od momentu wystąpienia zdarzenia, które w ocenie Użytkownika Profesjonalnego uzasadnia wystąpienie z reklamacją bądź zgłoszeniem .
3. Reklamacje i zgłoszenia należy składać w formie elektronicznej, na adres pomoc@dentolista.pl z adresu e-mail podanego podczas Rejestracji.
4. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje i wszelkie zgłoszenia były rozpatrzone w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, chyba że będzie to niemożliwe ze względu na charakter i stopień skomplikowania zgłaszanego problemu Wówczas Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacja bądź zgłoszenie zostały rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, adekwatnym do charakteru i stopnia skomplikowania zgłaszanego problemu. O wyniku rozpatrzenia reklamacji bądź zgłoszenia Usługodawca poinformuje Użytkownika Profesjonalnego za pośrednictwem System zgłoszeń. .
5. Usługodawca nie będzie rozpatrywał reklamacji i zgłoszeń:
a) złożonych po terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2,
b) zawierających zarzuty tego samego Użytkownika Profesjonalnego o identycznej treści, które podnosił on już we wcześniejszej reklamacji bądź zgłoszeniu zgłoszonych Usługodawcy, a Usługodawca odniósł się już do tych zarzutów i podjął stosowne działania,
c) zawierających twierdzenia lub zarzuty sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jak również o charakterze obraźliwym lub wulgarnym dla Usługodawcy bądź osób trzecich, w tym innych Użytkowników Profesjonalnych i Klientów.

Zasady bezpieczeństwa
§11
1. Przetwarzanie wszelkich danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług dokonywane jest przez Usługodawcę zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych, a także pozostałymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Profesjonalnego
§ 12
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Profesjonalnego, podanych w procesie zawierania umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz w celu skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest GMK Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (44-240), ul. Wodzisławska 231. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem wskazanym powyżej lub na adres e-mail:biuro@dentolista.pl..
2. Dane podane w procesie zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będą przetwarzane w następujących celach:
a) Podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu zawarcia umowy i jej wykonania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełnienia przez administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, na podstawie tych przepisów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
d) w celach analitycznych i statystycznych tj. prowadzenia analiz sprzedaży i wejść na stronę portalu, a także oceny i udoskonalenia działalności serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność analizy działalności portalu, a także poprawianie funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem;
e) obsługi zapytań kierowanych na adres e-mail do kontaktu lub formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie korespondencji z Użytkownikami i obsługa zapytań kierowanych do administratora;
f) w celu wysyłki newslettera, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3. Prawo do sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit e lub f)
Jeżeli podstawą przetwarzania osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w każdej chwili przysługuje Użytkownikowi Profesjonalnemu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, przetwarzanych na tej podstawie w celach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika Profesjonalnego dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Odbiorcy danych. Dane osobowe Użytkownika profesjonalnego mogą zostać przekazywane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia, w tym między innymi usługi hostingowe, prawne, czy księgowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
5. Dane osobowe Użytkowników profesjonalnych nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Będziemy przechowywać dane Użytkowników profesjonalnych przez okres:
a) w przypadku zawarcia i wykonania umowy oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres do czasu przedawnienia roszczeń;
b) w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę – do momentu wycofania zgody;
c) w przypadku wykonania obowiązków wynikających z przepisów dotyczących rachunkowości oraz prawa podatkowego – przez okres wskazany w tych przepisach;
d) do celów statystycznych i analitycznych – przez 5 lat.
7. Zgodnie z RODO, Użytkownikowi profesjonalnemu przysługuje prawo do:
a) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) danych;
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d) przenoszenia danych;
e) w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu skorzystania z powyższych uprawnień przysługujących względem Administratora, prosimy o kontakt na adres wskazany w punkcie 1 lub na adres e-mail: biuro@dentolista.pl.
8. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
9. Informujemy, że w trakcie przetwarzania danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Użytkowników Profesjonalnych nie są profilowane.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
§13
1. W przypadku przekazania przez Użytkownika Profesjonalnego do zamieszczenia przez Usługodawcę na Profilu w Serwisie informacji o osobach podlegających Użytkownikowi Profesjonalnemu/zatrudnionych przez Użytkownika Profesjonalnego, Użytkownik Profesjonalny powierza Usługodawcy na warunkach określonych niniejszym Regulaminem przetwarzanie dalej opisanych Danych.
2. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych, z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu.
3. Charakter przetwarzania określony jest rolą Usługodawcy jako podmiotu świadczącego na rzecz Użytkownika Profesjonalnego usługi wyszczególnione w Regulaminie.
4. Użytkownik Profesjonalny oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie w jakim powierzył je Usługodawcy.
5. Usługodawca będzie przetwarzał dane wyłącznie w celu realizacji swoich obowiązków wynikających z Regulaminu.
6. Przetwarzanie będzie dotyczyło w szczególności Danych Osobowych („Dane”) pracowników/ osób podlegających Użytkownikowi Profesjonalnemu i będzie obejmowało następujące rodzaje danych zwykłych:
a) imię i nazwisko;
b) rodzaj wykonywanej praktyki zawodowej;
c) tytuł zawodowy.
7. Usługodawca zobowiązuje się do:
a) przetwarzania Danych wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Użytkownika Profesjonalnego;
b) przetwarzania Danych wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania swoich obowiązków wynikających z Regulaminu;
c) nie przekazywania Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Usługodawca oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG;
d) uzyskania od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych w wykonaniu Umowy, udokumentowanego zobowiązania do zachowania tajemnicy;
e) zapewnienia ochrony Danych i podjęcia środków ochrony Danych, o których mowa w art. 32 RODO;
f) przestrzegania warunków korzystania z usług innego Przetwarzającego (Dalszego Przetwarzającego);
g) zapewnienia współpracy przy obsłudze wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa jednostki”) w odniesieniu do powierzonych Danych;
h) współpracy z Użytkownikiem Profesjonalnym przy wykonywaniu przez niego obowiązków z obszaru ochrony Danych, o których mowa w art. 32-36 RODO;
i) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Użytkownika Profesjonalnego usunięcia lub zwrotu wszelkich danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;
j) udostępniania Użytkownikowi Profesjonalnemu wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwienia Użytkownikowi Profesjonalnemu lub audytorowi upoważnionemu przez niego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
8. Użytkownik Profesjonalny zobowiązany jest współdziałać z Usługodawcą w wykonaniu Umowy, udzielać mu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń, jak również wywiązywać się terminowo ze swoich obowiązków, które mogą być określone w niniejszej Regulaminie lub w innych ustaleniach Stron.
9. Usługodawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania Danych („Dalsze Przetwarzanie”).
10. Dokonując Dalszego Przetwarzania Usług zobowiązuje Dalszego Przetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków wynikających z postanowień niniejszego paragrafu, wyjątkiem tych, które nie dotyczą konkretnego Dalszego Przetwarzania.
11. Usługobiorca powiadamia Użytkownika Profesjonalnego o naruszenia ochrony Danych nie później niż w 36 godzin od pierwszego zgłoszenia oraz umożliwia Użytkownikowi Profesjonalnemu uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających. Usługodawca informuje Użytkownika Profesjonalnego o ustaleniach w zakresie naruszenia ochrony Danych z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.

Postanowienia końcowe
§14 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin zostanie przesłany na podany przez Użytkownika Profesjonalnego przy Rejestracji adres e-mail, co najmniej 2 tygodnie przez planowaną datą rozpoczęcia obowiązywania nowego Regulaminu. Brak zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika Profesjonalnego w powyższym terminie co do treści zmienionego Regulaminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na te zmiany.
2. W sytuacji braku zgody Użytkownika Profesjonalnego na proponowane zmiany Regulaminu, może on zgłosić w tym zakresie sprzeciw na adres e-mail: pomoc@dentolista.pl w terminie, o którym mowa w ust. 1. W takim przypadku Umowa wygasa w dniu poprzedzającym wejście w życie zmienionego Regulaminu. Użytkownikowi Profesjonalnemu będzie w takiej sytuacji przysługiwał zwrot opłaty za Usługę w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu wybranego pakietu.
3. Regulamin został zatwierdzony przez Usługodawcę w dniu 02.11.2020.

Pobierz >> Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

© 2020 Dentolista Wszystkie prawa zastrzeżone. Design kochinke.pl
...
...
...
...