POLITYKA PRYWATNOŚCI

I WSTĘP

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu dentolista.pl (Serwis) jest GMK Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Wodzisławska 231 (Administrator). Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres wskazany powyżej lub mailowo na adres e-mail: biuro@gmksolutions.pl.
 2. W trakcie Państwa wizyty w Serwisie gromadzimy dane:
  • dane osobowe przekazywanych przez użytkownika,
  • dane pozyskiwane i rejestrowane automatycznie.

II SPOSOBY GROMADZENIA DANYCH I CELE ICH PRZETWARZANIA

A. DANE UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników Profesjonalnych zawarto w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

B. FORMULARZ KONTAKTOWY, KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Przetwarzamy dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego
  lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego, numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora lub w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą – jeżeli kontakt będzie dotyczył zawarcia umowy o świadczenie usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa
  • przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

C. FACEBOOK

 1. GMK Solutions Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających portalu Facebook, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem https://www.facebook.com/dentolista/ (dalej jako Fanpage).
 2. Przetwarzamy dane osób odwiedzających nasz Fanpage w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 3. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.
 4. Będziemy przetwarzać danych osobowe w związku z prowadzeniem naszego Fanpage przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od celu będzie to odpowiednio:
 5. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
 6. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.
 7. Możemy przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 8. Nie będziemy przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z „Zasadami dotyczącymi danych” (https://www.facebook.com/about/privacy/update), Facebook Ireland przekazuje dane osobowe użytkowników swojej aplikacji, w tym fanpage prowadzonego przez administratora, do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych.
 9. Możemy również przetwarzać dane osobowe użytkowników którzy odwiedzają nasz Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników z naszej strony oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), Administrator oraz Facebook Ireland Limited
  (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo równineż w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy.
 11. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights _data).
 12. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

D. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje
  o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
 5. Zapis informacji o zdarzeniach stanowi dla nas wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia
  w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
 6. Dane wskazane w ust. 2 powyżej są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje Polityce plików cookie.

III INFORMACJE OGÓLNE, PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane innym podmiotom, w tym:
  • podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze),
  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
  • innym administratorom danych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych (np. kancelariom prawnym).
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  • dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
  • sprostowania danych (jeżeli dane są one nieprawidłowe),
  • usunięcia danych osobowych (w tym prawo do bycia zapomnianym),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych do innego administratora w przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy lub zgody,
  • wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 3. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w strony dentolista.pl.
 2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych (w tym do stron współpracujących z nami partnerów i innych podmiotów zewnętrznych). Rekomendujemy, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 3. Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności
  w szczególności w przypadku:

  • rozwoju Serwisu,
  • rozwoju technologii,
  • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji.
 4. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności będziemy informować użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

Pobierz >> DentoLista Polityka Prywatności

© 2020 Dentolista Wszystkie prawa zastrzeżone. Design kochinke.pl
...
...
...
...